Avís legal

Les presents Condicions Generals d’Ús i de la Contractació (d’ara endavant, “les Condicions Generals”) regeixen l’accés i la utilització del lloc web www.octuvre.cat  (d’ara en endavant, “El lloc web”), així com la possible contractació de productes i serveis a través del lloc web.
El simple accés al Lloc web atribueix a qui ho realitza la condició d’Usuari del Lloc web (d’ara endavant, “el “Usuari”) i implica l’acceptació de tots els termes inclosos en aquestes Condicions Generals. En cas de no estar d’acord amb aquestes Condicions Generals, l’Usuari ha d’abandonar immediatament el Lloc web sense utilitzar-ho.
Per mitjà de l’acceptació de les presents Condicions Generals d’Ús i de la Contractació, l’Usuari manifesta:
1. Que ha llegit, entén i comprèn el que aquí s’exposa.
2. Que és una persona amb capacitat suficient per contractar.
3. Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.

La utilització del lloc web atribueix la condició d’Usuari del lloc web (d’ara en endavant, “Usuari”) i implica l’acceptació de tots els termes inclosos en aquestes Condicions Generals
L’Usuari ha de llegir atentament les presents Condicions Generals d’Ús i de la Contractació cada vegada que accedeixi al Lloc web, ja que poden patir modificacions.

El titular del lloc web es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, qualsevol modificació o actualització dels seus continguts i serveis; de aquestes Condicions Generals i de tots els elements que integren el disseny i configuració del lloc web.

1. Informacio general del lloc web
En compliment d’allò establert per l’article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (d’ara en endavant, “LSSICE”), a continuació s’ofereix la informació general d’octuvre (www.octuvre.cat):
1. Titular: Associació cafèambllet
2. C.I.F.: G55201503
3. Domicili social: c/ Sant Antoni, 24. 17400. Breda.
4. Correu electrònic: info@octuvre.cat

2. Condicions d’ús
2.1 Accés al lloc web
L’accés al Lloc web és gratuït excepte en el relatiu al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat per l’Usuari.

2.2 Necessitat de registre

L’accés al lloc web no estarà condicionat al Registre d’Usuari. Les dades introduïdes per l’Usuari, hauran de ser exactes, actuals i veraces en tot moment. En cas contrari, es considerarà una vulneració de les presents Condicions Generals i d’això en podrà resultar la terminació immediata del compte d’Usuari. L’Usuari registrat serà responsable en tot moment de la custodia de la seva contrasenya, assumint en conseqüència qualsevol danys i perjudicis que poguessin derivar-se del seu ús indegut, així com de la cessió, revelació o pèrdua del mateix. A aquests efectes, l’accés a àrees restringides i/o l’ús dels serveis i continguts realitzat sota el contrasenya d’un usuari registrat es reputaran realitzats per aquest usuari registrat, el qual respondrà en tot cas d’aquest accés i ús.

2.3 Normes d’utlització de la web
L’Usuari s’obliga a utilitzar el Lloc web i tot el seu contingut i serveis conforme a l’establert en la llei, la moral, l’ordre públic i en les presents Condicions Generals. Així mateix, s’obliga fer un ús adequat dels serveis i/o continguts del Lloc web i a no emprar-los per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers i/o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualsevol altres normes de l’ordenament jurídic aplicable.

L’Usuari s’obliga a no transmetre, introduir, difondre i posar a la disposició de tercers, qualsevol tipus de material i informació (dades, continguts, missatges, dibuixos, arxius de so i imatge, fotografies, programari, etc.) que siguin contraris a la llei, la moral, l’ordre públic i les presents Condicions Generals. A títol enunciatiu, i en cap cas limitatiu o excloent, l’Usuari es compromet a:

I.- No introduir o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme o que atemptin contra els drets humans.
II.- No introduir o difondre a la xarxa programes de dades (virus i programari nociu) susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics del proveïdor d’accés, els seus proveïdors o tercers Usuaris de la xarxa Internet.
III.- No difondre, transmetre o posar a la disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconeguts constitucionalment i en els tractats internacionals.
IV.- No difondre, transmetre o posar a la disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que constitueixi publicitat il·lícita o deslleial.
V.- No transmetre publicitat no sol·licitada o autoritzada, material publicitari, “correu brossa”, “cartes en cadena”, “estructures piramidals”, o qualsevol altra forma de sol·licitació, excepte en aquelles àrees (tals com a espais comercials) que hagin estat exclusivament concebudes per a això.
VI.- No introduir o difondre qualsevol informació i continguts falsos, ambigus o inexactes de manera que indueixi a error als receptors de la informació.
VII.- No suplantar a altres Usuaris utilitzant les seves claus de registre als diferents serveis i/o continguts del Lloc web.
VIII.- No difondre, transmetre o posar a la disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que suposi una violació dels drets de propietat intel·lectual i industrial, patents, marques o copyright que corresponguin als titulars del Lloc web o a tercers.
IX.- No difondre, transmetre o posar a la disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que suposi una violació del secret de les comunicacions i la legislació de dades de caràcter personal.

L’Usuari s’obliga a mantenir indemne a l’Associació cafèambllet davant qualsevol possible reclamació, multa, pena o sanció que pugui venir obligada a suportar com a conseqüència de l’incompliment per part de l’Usuari de qualsevol de les normes d’utilització abans indicades, reservant-se, a més, Associació cafèambllet el dret a sol·licitar la indemnització per danys i perjudicis que correspongui.

El titular del lloc web es reserva el dret d’anul·lar el compte d’aquells usuaris que facin un ús inapropiat de la mateixa o no respectin les observacions i prohibicions previstes per aquestes Condicions Generals.
2.4. Exclusió de Responsabilitat
L’Associació cafèambllet no assumeix cap responsabilitat sobre l’actualització d’aquest Lloc web, ni garanteix que la informació publicada sigui precisa ni completa. Per tant, l’Usuari ha de confirmar que la informació publicada sigui precisa i completa abans de prendre cap decisió relacionada amb qualsevol servei o contingut descrit en aquest Lloc web.
L’accés de l’Usuari al Lloc web no implica per l’Associació cafèambllet l’obligació de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.
L’Associació cafèambllet no es responsabilitza dels danys produïts al programari i equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant la utilització dels serveis oferts en el Lloc web.
L’Associació cafèambllet no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’Usuari que portin causa de fallades o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Lloc web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.
2.5 Continguts i serveis enllaçats a través del lloc web.
El servei d’accés al Lloc web pot incloure dispositius tècnics d’enllaç, directoris i fins i tot instruments de cerca que permeten a l’Usuari accedir a altres pàgines i Portals d’Internet (d’ara endavant, “Llocs Enllaçats”). En aquests casos, l’Associació cafèambllet només serà responsable dels continguts i serveis subministrats en els Llocs Enllaçats en la mesura en què tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l’enllaç amb la diligència deguda. En el cas que l’Usuari consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar-li-ho a l’Associació cafèambllet, sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l’obligació de retirar el corresponent enllaç.
En cap cas, l’existència de Llocs Enllaçats ha de pressuposar la formalització d’acords amb els responsables o titulars dels mateixos, ni la recomanació, promoció o identificació de l’Associació cafèambllet amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts.
l’Associació cafèambllet no coneix els continguts i serveis dels Llocs Enllaçats i, per tant, no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, no disponibilitat, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels Llocs Enllaçats ni per qualsevol altre dany que no sigui directament imputable a l’Associació cafèambllet.

2.6 Propietat intel·lectual i industrial
Tots els continguts del Lloc web, entenent per aquests, a títol merament enunciatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, són propietat intel·lectual de l’Associació cafèambllet o de tercers, sense que puguin entendre’s cedits a l’Usuari cap dels drets d’explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre els mateixos. Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat de l’Associació cafèambllet o tercers, sense que pugui entendre’s que l’accés al Lloc web atribueix algun dret sobre els mateixos
3. Nul·litat i ineficàcia de les clàusules
Si qualsevol clàusula inclosa en les presents Condicions Generals anés declarada total o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia tan sols afectarà a aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les presents Condicions Generals en tota la resta, considerant-se tal disposició total o parcialment per no inclosa.
4. Legislació aplicable i jurisdicció competent
Aquestes Condicions Generals es regiran i interpretaran conforme a la legislació espanyola. l’Associació cafèambllet i l’Usuari acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels serveis objecte d’aquestes Condicions Generals, als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, Espanya, tret que la llei estableixi una altra cosa.